Bedre Kollektiv Trafik til Bispebjerg Hospital (høringssvar)

Den nye lokalplan for Bispebjerg Hospital er i øjeblikket i høring på Københavns Kommunes høringsportal. Baggrunden er at Frederiksberg Hospital er lagt sammen med Bispebjerg og fysisk skal alle funktioner flyttes fra Frederiksberg til Bispebjerg Bakke.
Dette er Bikecopenhagens høringssvar, der drejer sig om kollektiv trafik og ikke cyklisme.
 
I dag er der ikke et eneste hovedstads hospital der er tilgængeligt med højklasset kollektiv trafik. Det kan Bispebjerg blive, hvis man indtænker det i planlægningen at ny-/til- og ombygningen af hospitalet.
 
I Lokalplanen er der krav om at det investeres over en kvart milliard kroner[1] i nye p-pladser til den lille andel af Københavnerne der har bil (Under 1/3-del de Københavnske centralkommuners husstande har bilrådighed).
Lokalplanen lægger ud over at ” flytte busstoppestedet ved Bispebjerg Bakke til en placering lidt længere nord på Tagensvej ” dog ikke op til at gøre noget som helst til at forbedre tilgængeligheden for de sidste 2/3-del af borgerne, hospitalet skal betjene.
 
Bispebjerg har 4.500 ansatte, en af Region Hovedstadens største arbejdspladser. Mere end 700 sengepladser, godt 56.000 indlæggelser og mere end 350.000 ambulante besøg årligt.
Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler. Hospitalet betjener 416.000 borgere i Københavns og Frederiksberg kommuner.
Stationsnærhed må prioriteres ekstra højt når vi taler et hospital, der SKAL være tilgængeligt for ældre gangbesværede, enlige forældre med børn der er kommet til skade, patienter der skal til genoptræning, gravide osv. i tillæg til det høje antal medarbejdere og besøgende.
Det gælder om at skabe en sikkerhed for at man kan komme til sygehuset i en rimelig tid, uanset om man bor i Kbh. eller Holstebro.
I København har beboerne som hovedregel bare ikke bil, derfor er den kollektive så meget vigtigere, og hvis du har små børn, kan du ikke bare tage en taxa.I dag ligger hverken Emdrup station, der i øvrigt har dårlig tilgængelig for svagt gående, eller Bispebjerg stationsnært ift. de centrale komplekser på Bispebjerg.
Bispebjerg campus flankeres af Farum-linjen, Linje A (Solrød Strand) og H (Frederiksund). Man kan derfor ved at flytte Emdrup Station lægge en station med direkte forbindelse til Hospitalets ankomsthal, hvis man ønsker at indrette hospitalet stationsnært.
En stærk forbedring af de eksisterende forhold. At den så skaber et bedre passagergrundlag for s-togslinjen i forhold til at ligge ved tættere koncentration af arbejdspladser og boliger,  er yderligere et plus.

Det er specielt attraktivt når det faktisk kan gøres indenfor meget realistiske økonomiske rammer. Hvis man f.eks. kan reducere behovet for p-pladser i konstruktion er det estimeret 100 mill. en stationsflytning vil koste finansieret.

En stationsflytning på F-linjen er ikke relevant. Det har været på tale at flytte Bispebjerg længere væk fra Nørrebro st., således at stationerne sammenlagt dækker et større areal. Man kan dog ikke flytte en F-linje station til at komme til at ligge tættere på hovedbygningen på Bispebjerg, end Emdrup er i dag. Det vil kræve en omlægning af F linjen der næppe vil være rentabel, og med betydelige konsekvenser for Lersø Parken.
En flytning syd for Tuborgvej giver en 600 meter radius der i tillæg inkludere væsentligt mere etagebyggeri, og arbejdspladser end Emdrup station gør i dag. En stor del af Emdrups nuværende stationsnære radius udgøres af villa/rækkehus byggeri.
Danmarks Pædagoiske Universitet (DPU) er den største institution/arbejdsplads der vil få længere, dog vil DPU stadig ligge stationsnært, ved en flytning. DPU har 4000 studerende og 400 lærere, hvoraf en stor andel antageligvis ikke kommer dagligt.
Derudover bliver industriområdet ved Lersøpark Allé, Gribskovvej, Strødamvej stationsnært, det er bl.a. Kontorhotellerne Ordnung, Symbion, Realkredit DK/Danske Bank mfl. der tilsammen har flere fuldtidsstillinger end DPU har daglige medarbejdere/studerende.
En flytning af stationen vil give en dårligere skifte forbindelse mellem bus linje 21 og S-toget på Tuborgvej.
 
Det blåt markerede område omkring den nuværende placering af Emdrup Station, viser 600 meters gangafstand fra stationen.
Den nye stations opland er markeret med grøn cirkel. Bispebjerg Campus er markeret med gul stiplet linje

Den nye station vil dække hele Hospitals campus, 90% af Emdrups nuværende stationsnære område. Der vil kun være begrænset overlap med Ryparken og Bispebjergs opland, mens der vil blive stationsdækket et næsten dobbelt så stort og tættere bebygget areal, end Emdrup betjener i dag.

Hvis man flytter stationen vil hele Bispebjerg hospital være stationsnært, hvilket vil have væsentlig betydning for ansatte, patienter og besøgende. Hvis man centrere de ny opførsler omkring stationen med henblik på tilgængelighed vil sygehuset få Danmarks bedste kollektive betjening, med mulighed for akut-modtagelse 50-100 meter fra perron.
Som det også tydeligt ses af figuren, hvis man har lokalkendskab, bliver passager oplandet styrket.
Der er en lille fællesmængde for den nye placering, med Ryparken St. i teorien, men kun i teorien, for da man ikke kan krydse Helsingørmotorvejen i fugleflugt fra fællesmængde-arealet.Hvis Københavns Kommune ikke kan indrømme Region Hovedstaden som bygherre en lavere p-norm end helholdsvis 1:130 m2 og 1:200 m2 som beskrevet i lokalplanforslaget, kan stationsflytningen ikke finansieres indenfor de nuværende rammer for byggeriet.

Det vil være et stort tab for såvel Københavnernes adgang til hospitaler og skadestue, som for hospitalets medarbejderes adgang til billig transport og lokalområdets kollektive betjening.


[1] For de 100.000 nye etagemeter er der en p-norm på 1 p-plads er 130 m2. Det giver 770 nye p-pladser i konstruktion, de vurderes at ville koste 350.000 per stk ekskl. værdien af de ejendomme der skal rives ned for at gøre plads til de nye p-huse, lokalplanen beskriver. I en lignende sag på Rigshospitalet, er man nød til bygge 150% flere p-pladser, og derfor tvunget til at rive en børnehave og en beboelsesejendom ned til en værdi over en kvart milliard, for at få plads til de nye parkeringspladser, som samlet kommer til at koste Rigshopitalet over en halv million per p-plads –trods der ikke er planlagt flere medarbejdere eller nye aktiviteter.

Speak Your Mind

*