Vej- og billobby fik afgørende betydning for indholdet i betænkningen fra Trængselskommissionen

Her er NOAH Trafiks, som var medlem af Trængselskommissionens oplevelse af hvad der skyldes de manglende resultater i kommissionen:
Kommentarere vidergives her uredigeret:
En stærk medvirkende årsag til, at anbefalinger fra Trængselskommissionen ikke løser de i kommissoriet stillede opgaver, ligger i sammensætningen af Trængselskommissionen.
Hovedmodstandere af stort set enhver regulering af biltrafikkens omfang var rigt repræsenteret i Trængselskommissionen og havde afgørende formandsposter i vigtige underudvalg. De fik bl.a. indsat flere vejprojekter som anbefalinger, selvom de modvirker kommissoriet for Trængselskommissionen. Tillige modsatte de sig alle anbefalinger, hvad angår kendte og effektive  planlægningsmæssige og økonomiske styringsmidler på transportområdet.
Det svarer til, at Coca-Cola og McDonald´s skulle have afgørende indflydelse på fastsættelse af en sundhedspolitik, der skulle begrænse fedme og diabetes 2.
En pæn del (omkring 6 ) medlemmer af Trængselskommissionen har ikke haft mandat fra deres arbejdsgivere til at tage stilling til overordnede trafikpolitiske prioriteringer.
De har derfor ikke kunnet tage afstand fra de vejforslag, der undergraver kommissoriet ved at generere mere biltrafik og betyde afvandring fra den kollektive trafik. De har af samme grund kun i begrænset omfang kunnet støtte brug af effektive økonomiske og planlægningsmæssige trafikale virkemidler.
Det er derfor misvisende at medregne disse medlemmer som støttende vejforslag og manglende forslag om effektiv regulering af biltrafikken med økonomiske- og planlægningsmæssige tiltag. Desværre har de ikke udadtil tilkendegivet deres manglende mandat til stillingtagen.
Det havde også været mere rimeligt, at der var udpeget en uafhængig forsker som formand for Trængselskommissionen.
Trængselskommissionen har haft Transportministeriet som sekretariat, men burde have haft et selvstændigt uafhængigt sekretariat.
Med venlig hilsen
Ivan Lund Pedersen
NOAH-Trafik
3116 0082
PS: Her ligger dissens fra NOAH-Trafik:
Her er en udvidet dissens:
Se mere om Trængselskommissionen i www.trafikbogen.dk
under “Trængselskommissionen

 

Speak Your Mind

*